CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL

Mission/ Uppdrag

"A world of discovery where children are provided a kind and loving environment along with a curriculum that empowers children to develop positive self-image and a love of learning."

"En värld av upptäckt där barn erbjuds en varm och kärleksfull miljö i enlighet med läroplanen som stärker barnen till att utveckla en positiv självbild och kärlek till lärande."

Fundamental Values/Värdegrund

” The preschool education is based on a belief in "the competent child". We will inspire the children by valuing their spontaneous curiosity and to stimulate their love for play, exploration and learning. The goal is to create a safe, joyful and pleasant atmosphere where everyone is respected and challenged in their learning."


”Förskolans utbildning bygger på en tro på "det kompetenta barnet". Vi vill inspirera barnen, ta tillvara deras spontana nyfikenhet och stimulera deras lust att leka, utforska och lära. Målet är att skapa en trygg, glädjefylld och trivsam atmosfär där alla respekteras och utmanas i sitt lärande.”

WELCOME to Creative Kids Preschool

Creative Kids Preschool is an English and Swedish speaking preschool where children come from different backgrounds and have varying language skills. English and Swedish are our medium of communication and everyday interaction. Our classrooms are carefully designed to support children to grow through interaction and individual learning and also provide an overall early childhood play and learning experiences for children 1-5 years old.

Creative Kids Preschool/Förskola are both located in Majorna, Gothenburg, and is a privately owned company directed by experienced Early Childhood Educators who are committed to maximizing each child's learning potential.

VÄLKOMMEN till Creative Kids Förskola

Creative Kids Förskola är en engelsk- och svensktalande förskola där barnen kommer från olika bakgrunder och har varierande språkliga kunskaper.

Engelska och Svenska är språken vi använder för att kommunicera och i vårt dagliga samspel. Våra avdelningar är medvetet utformade för att stötta barnens utveckling genom samspel och individuellt lärande och erbjuder även erfarenheter för tidigt lärande och lek för barn i åldrarna 1-5 år. Creative Kids Förskola har två lokaler i Majorna, Göteborg, och är ett privatägt företag styrt av erfarna pedagoger inom tidigt lärande som är engagerade i att maximera varje barns lärande.

LOCATIONS


Creative Kids Preschool/Förskola

Älvsborgsgatan 12/Kustroddaregatan 48 (Entrance)

414 52 Gothenburg


AGE GROUPS

Toddling Turtles (1-2 years old)

Busy Bees (3-5 years old)


Creative Kids Preschool/Förskola

Lotsgatan 3 c

414 58 Gothenburg


AGE GROUPS

Tiny Tots (1-2 years old)

Discovering Dolphins (3-5 years old)

OPENING HOURS/ ÖPPETTIDER


Monday to Friday

7:00 am to 5:00 pm (Opening hours can be extended if needed)