CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL

What we stand for...


Creative Kids Preschool is an English and Swedish speaking preschool, whose focus lies on providing a holistic approach to early childhood learning and development.

Creative Kids Förskola är en Engelsktalande/Svensktalande förskola som erbjuder en god pedagogisk verksamhet där omsorg,fostran och lärande bildar en helhet.


Creative Kids Preschool follows the curriculum goals and guidelines described in the Swedish Curriculum for Preschool (lpfö98), revised 2016.

Creative Kids Förskola följer läroplanens mål och riktlinjer utifrån undervisningsplanen LPFÖ98 reviderad 2016, författad av utbildningsmyndigheten i Sverige.


Creative Kids Preschool success is measured by a commitment to our children and their parents and to our staff.

Creative Kids Förskolas framgång synliggörs genom vårt engagemang för barnen, deras föräldrar och personal.

CHILDREN/BARNEN

To provide a kind and loving environment along with a curriculum that empowers their positive self-image and a love of learning.

Att erbjuda varje barn en varm och kärleksfull miljö i enlighet med läroplanen som stärker barnen till att utveckla en positiv självbild och kärlek till lärande.

PARENTS

To complement and support their role in the development of their child through open communication.

Att ge komplement och stöd I deras roll för barnets utveckling och lärande I förskolan genom öppenhet och kontinuerligt kommunikation.

STAFF

To recognize and develop their expertise and enthusiasm.

Att känna igen och utveckla deras kompetens,skicklighet,och entusiasm.