CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL

What we do...

Every moment of a child´s life is a part of his or her learning. Creative Kids Preschool provides learning and developmental activities, which nurtures creativity, physical development, social development, independence and problem-solving.

Our preschool has developed a thematic, cross-curriculum approach to early education. It is designed to promote fun and learning activities; opportunities for discovery and to foster creative play. The outdoor pedagogy is incorporated in the curriculum where children are actively involved and see what is going on to their environment.

In our curriculum, we also allow multicultural experience. We have numerous events throughout the year to introduce the different cultures.

Play is encouraged in all activities, as play is the work of children.

A natural learning process, which is fundamental to early childhood education.


" The work of the preschool should focus on providing space for different forms of knowledge and creating an approach to learning in which these forms are balanced and become a whole. A thematic approach can make children`s learning both versatile and cohesive. " From LPFÖ18   

Vad vi gör…

Varje ögonblick i ett barns liv är en del av hans eller hennes lärande. Creative Kids Förskola erbjuder lärande och utvecklande aktiviteter, som vårdar kreativitet, fysisk utveckling, social utveckling, självständighet och problemlösande.

Vår förskola har utvecklat ett tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt för tidigt lärande. Den är utformad för att främja lustfyllda och lärorika aktiviteter; möjligheter för upptäckande och utveckla kreativ lek.

I vår undervisningsplan främjar vi även en multikulturell upplevelse. VI har ett flertal event under året för att introducera olika kulturer.

Lek är uppmuntrat i alla aktiviteter då lek är barnens arbete. En naturlig läroprocess vilket är grundläggande för barns tidiga lärande.


" Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. " LPFÖ18              

What we believe...

We believe that each child is unique and develops in his or her own pace.

We believe that each child needs opportunities to play, think, communicate, and reflect.

We believe that each child is a valued member of the group.

At Creative Kids Preschool we firmly believe that education is a process, a step-by-step life-long progression, and building a proper foundation of this process is our goal.

Vi tror på…

Vi tror på att varje barn är unikt och utvecklas i hans eller hennes egen takt.

Vi tror på att varje barn behöver möjligheter att få leka, tänka, kommunicera och reflektera.

Vi tror på att varje barn är en värderad medlem i gruppen.

Hos Creative Kids Förskola är vi övertygade att lärande är en process, ett steg för steg livslång utveckling, att bygga en ordentlig grund för denna process är vårat mål.